Uchwały WZC KOD Mazowsze

Uchwały pierwszego walnego zgromadzenia członków. 

Podczas Walnego Zebrania Członków KOD Region Mazowsze 28 stycznia 2017 przyjęto następujące uchwały (lista poniżej).

Uchwały przygotowywała i prezentowała komisja w składzie:

 • Artur Stachurski – Przewodniczący
 • Janusz Raczkiewicz – Zastępca przewodniczącego
 • Marek Sikorski – Zastępca przewodniczącego
 • Bogusław Stanisławski – Zastępca przewodniczącego
 • Agnieszka Kobosko – Sekretarz

Do Komisji wpłynęło 16 wniosków w sprawie podjęcia uchwał przez WZC Regionu Mazowsze. Komisja, po dokonaniu kompilacji i sprawdzeniu zgodności ze Statutem, sporządziła tekst 13 uchwał do dalszego procedowania.

Wszystkim wnioskodawcom umożliwiono przedstawienie uzasadnienia uchwał poprzez zapisanie ich do głosu według kolejności zgłoszeń.

LISTA UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do podjęcia wszelkich niezbędnych i przewidzianych prawem działań, które umożliwią uzyskanie osobowości prawnej przez Region Mazowsze.

Uchwała nr 2/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze przyjmuje propozycję Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD, zgłoszoną za pośrednictwem pani Danuty Kuroń.

Tekst propozycji stanowi załącznik do uchwały WZC Regionu Mazowsze w dniu 28.01.2017 r.

Uchwała nr 3/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zatwierdza program działania Regionu Mazowsze Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji na okres kadencji nowych władz i równocześnie zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do zorganizowania debaty programowej uściślającej i rozszerzającej ten program oraz stworzenia warunków umożliwiających jego realizację.

Program działania Regionu Mazowsze stanowi załącznik do uchwały.

PROGRAM DZIAŁANIA:

 1. Podstawą programu są cele określone w Manifeście oraz statucie stowarzyszenia KOD.
 2. Dążymy do uzyskania zaufania społeczności lokalnych, wyrażającego się w aktywnym wsparciu naszych inicjatyw. Wymaga to poszerzenia kręgów sympatyków i członków KOD, ich integrowania oraz aktywizacji w ramach grup lokalnych. Osiągniemy to przez:
  1. Redefinicje celów KOD celem aktywnego przeciwstawiania się dyktaturze i niedopuszczania teraz i w przyszłości do wprowadzania w Polsce rządów autorytarnych i naruszania demokracji,
  2. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych akcji i inicjatyw, w tym działań integrujących społeczności lokalne,
  3. Udział w lokalnych inicjatywach i imprezach we współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi,
  4. Wkład w kreowanie polityki lokalnej samorządu terytorialnego,
  5. Aktywność informacyjną, medialną i samokształceniową,
  6. Poszerzenie współpracy grup lokalnych, w tym wymiany doświadczeń i koordynacji działań,
  7. Zapewnienia nowym grupom wsparcia bardziej doświadczonych grup i działaczy,
  8. Zachęcanie do współpracy osób i grup podzielających nasze cele programowe, w tym tych które z różnych przyczyn wycofały się z udziału w pracach stowarzyszenia.
 3. Integrowanie ludzi, których łączy doświadczeni zawodowe, zainteresowanie lub zamiłowania, w ramach grup tematycznych i zespołów problemowych. Będziemy je zachęcać i tworzyć warunki do:
  1. Samodzielnej organizacji własnej pracy,
  2. Swobodnej i bezpiecznej dyskusji i współpracy,
  3. Tworzenia opracowań, projektów i utworów,
  4. Prezentowania dorobku na imprezach i mediach, a także w grupach lokalnych,
  5. Współpracy z organizacjami zawodowymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi inicjatywami społecznymi o podobnych celach i obszarach działania i demokratycznymi partiami politycznymi,
  6. Inicjowanie i udział w inicjatywach obywatelskich, w tym w akcjach, projektach ustawodawczych, plebiscytach i referendach i wysłuchaniach publicznych.

Przyjmując zasadę, że o potrzebie tworzenia zespołów problemowych decyduje znaczenie problematyki, oraz jej nośność społeczna wpływająca na skuteczność realizacji strategicznych celów KOD, postuluje się następującą tematykę pracy zespołów:

 1. Reforma oświaty
 2. Kształtowanie proeuropejskiej świadomości Polaków
 3. Status i prawa kobiet „parasolki”,
 4. Praworządność i funkcjonowanie organów sądowniczych,
 5. Polityka socjalna (liberalizm gospodarczy a solidaryzm społeczny),
 6. Media (budowa mediów KOD i monitorowanie mediów publicznych,
 7. Wolność twórcza i polityka kulturalna państwa,
 8. Zagrożenia samorządności i współpraca z organami samorządowymi,
 9. Kształtowanie „społeczeństwa obywatelskiego” poprzez działania edukacyjne,
 1. Akcje w przestrzeni publicznej organizowane przez KOD-Mazowsze w formie manifestacji, marszów i pikiet stanowiły główny dorobek KOD i pozwoliły na zaistnienie w powszechnej świadomości Polaków oraz świadomości politycznej struktur europejskich. Akcje te będą kontynuowane, a uczestniczącym w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu grup i struktur organizacyjnych zapewnione będą odpowiednie do ich zadań warunki oraz status i samorządność analogiczne do pozycji grup lokalnych i tematycznych.

Uchwała nr 4/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do współdziałania z grupą Obserwatorium Wyborcze (http://www.ow.org.pl), a także do wsparcia tego projektu w porozumieniu z grupami lokalnymi i tematycznymi Komitetu Obrony Demokracji z terenu całego kraju.

Uchwała nr 5/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do wystąpienia do Zarządu Głównego KOD o udostępnienie wszelkich dokumentów niezbędnych do wypełnienia zadań Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD.

Uchwała nr 6/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do rekomendowania Zjazdowi Krajowemu Delegatów podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia zmian w statucie KOD, a w szczególności:

– poprawiających funkcjonalność stowarzyszenia, w szczególności w zakresie obowiązków i zakresu prac Zarządu Głównego,

– przywracających demokratyczne zasady reprezentacji w organach władz krajowych Stowarzyszenia KOD,

– w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zarządu Głównego,

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje delegatów na Zjazd Krajowy do włączenia się do prac związanych ze zredagowaniem nowego statutu, podjęciem współpracy w tym zakresie z delegatami innych regionów, oraz wniesienie wypracowanych zmian pod obrady najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Uchwała nr 7/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze wyraża podziękowania Prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, za niezłomną postawę i stanie na straży praworządności w Polsce, a w szczególności za obronę niezależności Trybunału Konstytucyjnego, co było impulsem do powstania Komitetu Obrony Demokracji.

(Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje przyjęcie uchwały przez aklamację)

Uchwała nr 8/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze wyraża stanowczy protest przeciwko wprowadzeniu nieprzygotowanej i społecznie szkodliwej Ustawy o Systemie Oświaty, reformującej szkolnictwo w Polsce.

WZC Regionu Mazowsze popiera inicjatywę Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych organizacji, działających na rzecz przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w powyższej sprawie oraz zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do podjęcia działań wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania  w tych działaniach grup lokalnych i grup tematycznych Regionu Mazowsze.

Uchwała nr 9/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze solidaryzuje się z organizacjami pozarządowymi będącymi obiektem ataków członków władz państwowych i niektórych mediów oraz sprzeciwia się projektowanej Ustawie o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma być instytucją scentralizowaną i upolitycznioną, co niesie zagrożenie dla działalności sektora NGO.

Uchwała nr 10/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do wniesienia do Zarządu Głównego wniosku o zwołanie Krajowego Walnego Zebrania Członków, a nie Delegatów. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku przez Zarząd Główny, WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do rozpoczęcia procedury zbierania głosów pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zebrania Członków.

Uchwała nr 11/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do powołania rzecznika prasowego Zarządu Regionu Mazowsze Stowarzyszenia KOD.

Uchwała nr 12/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze wyraża poparcie dla inicjatywy Regionu Łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji i niezależnego pisma Liberte, dotyczącej zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie niewprowadzania takich zmian w prawie wyborczym, które skutkowałyby uniemożliwieniem startowania w najbliższych wyborach samorządowych na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kandydatom sprawującym już ten urząd od dwóch kadencji.

Uchwała nr 13/2017/WZC

z dnia 28 stycznia 2017

WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do wystąpienia do ustępującego Zarządu Stowarzyszenia KOD o przedłożenie do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia KOD sprawozdania finansowego za okres swojej działalności, co będzie podstawą do udzielenia absolutorium na Zjeździe Krajowym.

 

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij