Quiz o polskich Konstytucjach

Publikujemy test, który niektórym przyda się w organizacji obchodów „urodzin“. Inni będą mogli sprawdzić swoją wiedzę. 

Quiz konstytucje
Fot. Katarzyna Pierzchała

W Polsce przez kilkadziesiąt lat do 1997 roku obowiązywała konstytucja z 22 lipca 1952 roku. Rządy, wg zapisów „poprzedniczki” obecnej konstytucji, oparte były na „władzy ludu”, „sojuszu klasy robotniczej i chłopstwa pracującego” oraz o „kierowniczej roli” klasy robotniczej. W Polsce nie obowiązywał wówczas trójpodział władz. Rada Państwa a formalnie Sejm sprawował władzę ustawodawczą. W rzeczywistości jednak pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był najważniejszym organem, ale o tym konstytucja milczała. Dodać warto, że władza sądownicza nie była niezależna. Jakże to teraz wydaje się znajome …

Obecną Konstytucję RP uchwalono 2 kwietnia 1997 roku (referendum konstytucyjne odbyło się 25 maja 1997). Zlikwidowano rządy Rady Państwa, wprowadzono trójpodział władzy, wybór prezydenta przez naród. Wszelkie prawa obywatelskie oparto na „prawdzie, sprawiedliwości, dobru i pięknie“, które wierzący wywodzą od Boga, a niewierzący z innych źródeł. Ten fragment wzbudził największe dyskusje, ale ostatecznie kompromisowo przyjęto wersję prawdopodobnie autorstwa Tadeusza Mazowieckiego. W Konstytucji zapisano także równość wobec prawa wszystkich obywateli.  Warto dodać, że w tekście preambuły znajdziemy nawiązanie do historii naszego państwa (odwołanie do I i II Rzeczypospolitej, a potem do odzyskania pełnej niepodległości w 1989 roku i czasów, kiedy Polacy mieli ograniczone prawa człowieka).

Quiz konstytucje
Fot. Katarzyna Pierzchała

KOD wobec łamania konstytucji przez obecną władzę, od wielu miesięcy organizuje w kraju akcje/flash moby czytania czy prezentacji tej najważniejszej ustawy. A w tym roku zaprasza na jej okrągłe „urodziny”.  W sobotę, 2 kwietnia w godzinach 15:00 – 18:00 w Warszawie pod kolumną Zygmunta zaplanowano wspólne świętowanie. Podobne imprezy odbędą się w innych miastach Polski.

AD

 

Ouiz – Na ile znasz naszą 20-letnią Jubilatkę i jej poprzedniczki?

 – zakreśl poprawną odpowiedź

 

 1. Z jakiej konstytucji pochodzi niniejszy cytat Preambuły?

„W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, składając Bożej Opatrzności dziękczynienie za dar niepodległości, pomni naszych ponad tysiącletnich dziejów związanych z chrześcijaństwem, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich wytrwałą pracę, poświęcenie i ofiary dla Polski, zrzuciwszy jarzmo obcej przemocy i komunizmu, zobowiązani do zachowania i umocnienia niepodległego Państwa Polskiego, pragnąc Rzeczypospolitej silnej prawdą, uczciwością i sprawiedliwością, naszą wolność i odpowiedzialność za los współczesnych i przyszłych pokoleń Narodu wyrażamy na kartach tej Konstytucji, która jest najwyższym prawem dla Rzeczypospolitej.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

Quiz konstytucje
Fot. Katarzyna Pierzchała
 1. Ustrój państwa, czyli czym jest Rzeczpospolita:

 „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży, i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.“

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Sejm:

„Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.“

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

Quiz konstytucje
Fot. Katarzyna Pierzchała
 1. Władza wykonawcza:

„Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę.“

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Sądy i Trybunały:

„Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Samorządy:

„Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Gospodarka, mienie państwowe:

„Mienie ogólnonarodowe, a w szczególności: złoża mineralne, podstawowe źródła energii, grunty państwowe, wody, lasy państwowe, kopalnie, państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne i handlowe, państwowe urządzenia komunalne, banki, państwowe zasoby mieszkaniowe, drogi, państwowe środki komunikacji, transportu i łączności, radio, telewizja i film, państwowe instytucje socjalne, oświatowe, naukowe i kulturalne podlega szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Wolność wyznaniowa:

„Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach, przysługujących innym obywatelom. Wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie jak i prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrządku, o ile to nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.“

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Ochrona życia:

„Każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

„1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 1. Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych:

„Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 21, używa w pełni praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od przedednia ogłoszenia“ 

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010

 

 1. Użycie sił zbrojnych :

„Decyzję o użyciu Sił Zbrojnych w stosunkach wewnętrznych może podjąć tylko Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów i tylko w przypadku: 1) działań zbrojnych grożących obalenia przemocą porządku konstytucyjnego lub 2) poważnych zamieszek zagrażających bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu, lub 3) stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, jeżeli nie wystarcza użycie sił porządkowych.”

a.) Konstytucja 3. maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2. kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

 

 

Odpowiedzi:

 

Pytanie 1: e

Pytanie 2: a

Pytanie 3: c

Pytanie 4: a

Pytanie 5: d

Pytanie 6: d

Pytanie 7: c

Pytanie 8: b

Pytanie 9: e

Pytanie 10: d

Pytanie 11: b

Pytanie 12: e

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij