Pytania do komunikatu ZDU

Po publikacji Komunikatu Nr 1 Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD otrzymaliśmy szereg pytań od Czytelników. Dziś publikujemy odpowiedzi.

Tekst komunikatu znajduje się na https://www.kod-mazowsze.pl/komunikat-zespolu-dobrych-uslug/. Otrzymaliśmy sporo uwag od Czytelników i mailem dość obszerny tekst z pytaniami od jednego z Was. Autor, Wojciech Worotyński, podkreślał, jak ważny to dokument. „Po raz pierwszy ktoś w KOD-zie zauważył potrzebę podania do wiadomości członków zbiorczego zestawienia faktów, w sprawach, które już trzy miesiące temu doprowadziły do otwartego kryzysu tej organizacji. Do tej pory na ten temat ukazywały się lakoniczne i, raczej mnożące niż rozwiewające wątpliwości, wypowiedzi członków naczelnych organów oraz niejasne, czasem sprzeczne ze sobą wystąpienia przewodniczącego. Wielkie dzięki autorkom, które podjęły trud wyręczenia do tego powołanych ciał w informowaniu członków organizacji. Nie podzielam wprawdzie ich opinii, że spośród trafnie określonych zagadnień (komunikacja wewnętrzna, sprawy finansowe i sposób kierowania organizacją) najważniejszy jest temat finansów, ale rozumiem, że wzięły go na pierwszy ogień, jako że fakty z tej dziedziny były objawem kryzysu, którego już nie dało się ukryć i do dziś budzą największe emocje. Z tym większym zainteresowaniem czekam na kolejne raporty i deklaruję gotowość pomocy przy ich sporządzaniu.”

Autor zadaje pytania, na które w imieniu Zespołu, odpowiedziała p. Danuta Kuroń.

 

 1. Na jakiej podstawie działa Zespół Dobrych Usług na rzecz KOD?

Tak jak pisałyśmy w Komunikacie Nr 1 „28 stycznia 2017 roku, na Walnym Zebraniu Mazowsza, złożyliśmy zebranym tam członkom KOD propozycję powołania zespołu dobrych usług.” 

Walne Zebranie przyjęło naszą propozycję przegłosowując dwie uchwały:  

Uchwałę nr 2/2017/WZC z dnia 28 stycznia 2017 (WZC Regionu Mazowsze przyjmuje propozycję Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD, zgłoszoną za pośrednictwem pani Danuty Kuroń. Tekst propozycji stanowi załącznik do uchwały WZC Regionu Mazowsze w dniu 28.01.2017.)

oraz Uchwałę nr 5/2017/WZC z dnia 28 stycznia 2017 (WZC Regionu Mazowsze zobowiązuje Zarząd Regionu Mazowsze do wystąpienia do Zarządu Głównego o udostępnienie wszelkich dokumentów niezbędnych do wypełnienia zadań Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD.)

 

 1. Jaka jest metodologia pracy i jej uzasadnienie? Na podstawie jakich danych powstał Komunikat?

Tak jak pisałyśmy w Komunikacie Nr 1 „Zespołu Dobrych Usług nie należy mylić z audytem, ani żadną formą kontroli. Działanie Zespołu Dobrych Usług jest formą społecznej samopomocy. Naszym celem jest zebrać i przedstawić członkom KOD i osobom KOD wspierającym, rzetelny materiał, przedstawiający chronologię wydarzeń, sygnalizujący niejasności i nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Chcemy aby zebrane informacje, potwierdzane przez różne źródła, pomogły działaczom, członkom i zainteresowanym sympatykom wyrobić sobie własną opinię o kondycji ruchu (…) Materiał faktograficzny, będący podstawą wnioskowania, przedstawiamy w formie kalendarium. Staraliśmy się, aby zebrane informacje: terminy kolejnych ustaleń, skład osobowy gremiów, praktyka działania, odpowiadały na klasyczne pytania: kto, co, gdzie, kiedy.”

Tak zebrany materiał stanowi podstawę naszego wnioskowania.

Na metodę, którą się posługujemy składa się:

 1. Zestawienie i analiza tzw. danych zastanych
 • Zasobów internetowych, przede wszystkich kodowskich portali, zawierających uchwały, oświadczenia, apele, sprawozdania itp.
 • Zasobów internetowych zawierających opisy zdarzeń
 • Zasobów Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny, odpis pełny, archiwalia)
 • Zasobów MSWiA dokumentujących zbiórki publiczne
 1. Korespondencja z członkami i działaczami KOD, którzy odpowiedzieli na nasze pytania i przysłali interesujące nas dokumenty (statuty, regulaminy, protokoły, uchwały, linki do zasobów internetowych, opisy zdarzeń, itp.)
 2. Indywidualne rozmowy połączone z wglądem w dokumenty. W tej kategorii (rozmowa i wgląd w dokumenty) mieści się cytowane w naszym komentarzu Oświadczenie.

Analiza chronologiczne zestawionych informacji istotnych ze względu na temat którym się zajęliśmy (finanse KOD i odpowiedzialność) pozwoliła nam na wyłapanie sekwencji zdarzeń: uruchomienie podmiotów zbierających pieniądze, powstanie zespołu dokumentującego wpływy i wydatki, odwołanie (po tygodniu) zespołu dokumentującego wpływy i wydatki, brak poprawności przy sporządzaniu protokołów i uchwał (brak dat, podpisów itp.), uruchomienie (dopiero rok po powstaniu KOD) księgowości. Nasze wnioskowanie: „błędy i zaniechania w tym zakresie uruchomiły trajektorię zdarzeń wątpliwych (…) sądzimy, że rezygnacja z fachowej pomocy (17.12.2015) w prowadzeniu dokumentacji wpływów i wydatków Komitetu Społecznego KOD oraz brak księgowości, to były największe błędy popełnione w minionym roku” – oparte jest na prezentowanej w Komunikacie Nr 1 sekwencji zdarzeń. 

Zespół Dobrych Usług nie sporządza sprawozdania, rozliczenia ani żadnej innej formy raportu. Nasza praca polega na tym aby odnaleźć, uporządkować i zasygnalizować (w formie komunikatu) zdarzenia, o których wiedza pozwoli dostrzec nieprawidłowości w funkcjonowaniu generujące kryzys zaufania, zrozumieć ich mechanizm, pomóc je naprawić, a całe działanie uczynić bardziej przejrzystym dla członków i sympatyków KOD. Dlatego nie zestawiamy wszystkich informacji (to zrobią osoby przygotowujące sprawozdanie merytoryczne i finansowe) a jedynie te, które są istotne ze względu na podjęte przez nas zadanie.

 

 1. Dlaczego Zespół nie rozmawiał ze wszystkimi? Dlaczego nie spotkał się z Zarządem Głównym?

Odpowiedź na to pytanie zacznijmy od tego, że współpraca z Zespołem Dobrych Usług na rzecz KOD nie jest obowiązkiem. Zespół to instytucja samopomocy społecznej oparta na wzajemności. Współpracujemy z tymi, którzy widzą sens i potrzebę naszej pracy i nikt nie może być do współpracy z nami przymuszony. Naszym formalnym partnerem są członkowie KOD Mazowsze zebrani na Walnym Zebraniu Członków, czyli ok. 800 osób, które przegłosowało Uchwałę nr 5.

Na tym etapie naszej pracy zdecydowaną większość informacji czerpiemy ze źródeł pisanych, już opublikowanych. Oczywiście zwracaliśmy się z prośbą o informacje i wyjaśnienia do wielu osób. Niektóre z nich chciały odpowiedzieć na naszą prośbę, niektóre nie. W takiej sytuacji szukamy innych rozmówców. Ponieważ tekst, w którym proponujemy dobrą usługę członkom KOD zebranym na Walnym Mazowsza zawierał tezę: „KOD przeżywa ciężki kryzys. Istotnym elementem tego kryzysu jest brak przejrzystości finansowej”, poprosiliśmy Zarząd Mazowsza o pośrednictwo w uzyskaniu wglądu w dokumenty bankowe KOD (wyciągi  z rachunków bankowych Komitetu Społecznego i Stowarzyszenia). Zarząd Mazowsza, zobowiązany Uchwałą nr 5, przekazał naszą prośbę Zarządowi Głównemu 1 lutego 2017 roku. Ponieważ nie uzyskaliśmy wglądu w informacje zawarte w wyciągach bankowych, Komunikat Nr 1 przygotowaliśmy pomijając zagadnienie przejrzystości przychodów KOD. Do tego tematu z pewnością wrócimy, jeśli Zarząd Główny będzie na to gotowy.

 

 1. Dlaczego pod cytowanym w Komunikacie Nr 1 „Oświadczeniem” nie ma nazwisk?

Oświadczenie, które zacytowaliśmy jako drugą narrację, inną niż ta znana z mediów, jest podpisane imieniem i nazwiskiem. Stanowi dokument. Osoba, który je podpisała, ponosi odpowiedzialność za jego treść. Druga narracja, medialna, też stanowi fakt, który zaistniał w przestrzeni publicznej. Osoby, które ją nagłośniły również ponoszą za nią odpowiedzialność. Sprawa, której te narracje dotyczą, powinna być przedmiotem obrad ciał statutowych i konsultacji ze specjalistami z dziedziny, której dotyczy. Niestety stało się inaczej, sprawa została upubliczniona na konferencji prasowej i to dało pretekst do zgłoszenia jej do prokuratury (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa). Zwracamy uwagę, że nigdy dotychczas w organizacjach społecznych i obywatelskich nie było zwyczaju, aby sprawy, które mogą i powinny być wyjaśnione poprzez powołane do tego komórki wewnątrz organizacji, są ujawniane w formie „przecieku” przez nieznanych sprawców i nagłaśniane na konferencji prasowej. To powoduje dodatkową trudność w opisywaniu sytuacji w jakiej znalazł się Komitet Obrony Demokracji. Sprawa znalazła się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a w tej sytuacji nie należy bez potrzeby operować nazwiskami. W komentarzu w Komunikacie Nr 1 pokazujemy wysoce niepokojące zjawisko, sygnalizujemy mechanizm, który doprowadził do błędu i ważny jest ten mechanizm, a nie nazwiska.

 

 1. Dlaczego pod Komunikatem Nr 1 nie ma nazwiska Piotra Niemczyka?

Dlatego, że nie brał udziału w pisaniu Komunikatu, nie było go w tym czasie w Warszawie.

 

 1. Dlaczego w Komunikacie odnotowane są tylko zbiórki publiczne organizowane przy okazji marszów warszawskich? W regionach też organizowano zbiórki, które komunikat pomija. Dlaczego nie ma informacji na co wydawane są te pieniądze?

Naszym zadaniem nie jest zrobienie sprawozdania, tym zajmuje się Zarząd Główny. Podaliśmy w Kalendarium informacje o zbiórkach publicznych, aby na ich przykładzie pokazać jak skomplikowana jest sprawa finansów KOD. Pieniądze na KOD zbierają (i wydatkują) dwa podmioty: Komitet Społeczny Komitet Obrony Demokracji i Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji. Pieniądze zebrane podczas pierwszych 6 zbiórek publicznych przelane zostały na konto Komitetu Społecznego, z kolejnych trzech zbiórek na konto Stowarzyszenia. Uznaliśmy za konieczne odnieść się do tego w komentarzu w Komunikacie Nr 1: „Sądzimy, że znaczna część osób wrzucając pieniądze do puszek podczas kodowskich marszów czy też przelewając je na konta znane z ulotek rozdawanych na kodowskich marszach, nie dostrzegła różnicy pomiędzy Komitetem a Stowarzyszeniem. Pieniądze wpłacane na KOD trzeba rozliczyć tak, aby było to czytelne dla wszystkich wpłacających.”

 

 1. Dlaczego Komunikat został opublikowany teraz? Czy nie sądzimy, że to jest bardzo zły moment? Dlaczego zaczęliście od tematu „finanse i odpowiedzialność” skoro temat „komunikacja wewnętrzna” i „przywództwo” są ważniejsze?

Uchwała o przyjęciu propozycji Zespołu Dobrych Usług na rzecz KOD została podjęta przez Walne Zebranie Członków KOD Mazowsze 28 stycznia 2017 roku. Rozpoczęliśmy pracę i zebrane materiały pozwoliły nam na opublikowanie Komunikat Nr 1 z datą 8 marca. Kolejne Komunikaty wydamy, gdy będziemy do tego przygotowani.

Też uważamy, że najważniejszą sprawą jest problem komunikacji wewnętrznej, ale sprawa finansów i odpowiedzialności jest bardziej pilną. 31 marca dla stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS minie termin składania sprawozdań. Zanim to się stanie, trzeba poddać refleksji sposób zarządzania finansami KOD oraz relacje między Stowarzyszeniem KOD a Komitetem Społecznym KOD. Stowarzyszenie musi podjąć decyzję jaki jest zakres sprawozdania. Zgromadzony w Komunikacie materiał ma w tym pomóc.

Odpowiedzi na pytania opracowała Danuta Kuroń

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij